Kritéria pro přijetí do MŠ 2018

Zveřejněno: 19. 3. 2018, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 521x

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Holoubkov, okres Rokycany, p.o. stanovila následující kritéria,

podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě,

kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro  následující školní rok se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí Holoubkov se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v Holoubkově a v  příslušném školském obvodu dle smluv uzavřených obcí Holoubkov a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 Pokud počet žádostí o přijetí přesahuje počet volných míst v MŠ, je jako základní kriterium pořadí brán věk dítěte. Děti jsou přijímány v pořadí od nejstarších. Pokud není kapacita naplněna po přijetí všech žádostí dětí ze spádového obvodu, mateřská škola přijme i děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou obec. I u těchto žádostí bude akceptován jako jediné kriterium věk dítěte.

Pokud bude třeba rozhodnout mezi více žádostmi dětí stejného věku, pořadí určí los. Losování provedou ředitelkou pověření zástupci mateřské školy.

Přijetí dítěte, které k 1.9. daného školního roku nedosáhne věku tří let, je až do nabytí účinnosti novely školského zákona k 1.9.2020, možné pouze po projednání s ředitelkou školy.