Listopad u prvňáčků

Zveřejněno: 4. 12. 2019, zapsal: Hana Křejdlová, přečteno: 293x

Tři mě­sí­ce utek­ly ja­ko vo­da.  Do­psa­li jsme prv­ní Písanku 1, do­po­čí­ta­li jsme prv­ní se­šit ma­te­ma­ti­ky. Má­me za se­bou fo­ce­ní se Sla­bi­ká­řem, focení do Rokycanského deníku.. Na­vští­vi­li jsme ka­ma­rá­dy ve škol­ce, kde jsme zhlédli divadelní představení O ježečkovi a myšce. Na oplátku jsme je pozvali k nám do naší školy na vánoční dílny. Společně si spolu vyrobíme nějakou vánoční památku.

 V současné době dokončujeme čtení s Živou abecedou a čeká nás Slabikář. Všichni se již moc těšíme, jak si přečteme krátké věty a pak i příběhy ve Slabikáři a nebo dokonce i svoji první knížku.  I když je to zvláštní, všichni máme rádi psaní. Někteří už dokonce píší perem, jiní se moc snaží, aby mohli perem již brzy psát. Při psaní totiž musíme mít uvolněnou ruku, prsty, nesmíme na pero tlačit, protože by nám špatně psalo. Musíme správně držet tužku. Pomáháme si krátkými říkankami před samotným psaním.

V ma­te­ma­ti­ce po­čí­tá­me do 8 – sčí­tá­me i od­čí­tá­me, porovnáváme čísla, orientujeme se na číselné ose. Ob­čas dě­lá­me chy­by, vět­ši­nou nám to ale jde, ja­ko když bi­čem mrská. Po­u­ží­vá­me k to­mu stí­ra­cí ta­bul­ky, po­čí­tá­me na po­čí­ta­dle, procvičujeme na interaktivní tabuli. Ně­kte­ré dě­ti si po­má­ha­jí po­čí­tá­ním na prs­tech – proč ne, ma­jí je vždyc­ky při so­bě. Po vánočních prázdninách zkusíme využít i naši počítačovou učebnu a zkusíme si i práci na počítačích.

V an­g­lič­ti­ně za­čí­ná­me ho­di­nu otáz­ka­mi – What´s your na­me? Whe­re are you from? How old are you? a dě­ti krás­ně od­po­ví­da­jí. Umí no­vá slo­víč­ka – čís­la, bar­vy a teď nás če­ka­jí zví­řát­ka – nejdřív ta na far­mě a pak i ta ze zoo.

Nejraději asi máme tělocvik. Aby ne ! Jsme hodně živí a při tělocviku si můžeme zazávodit, zaběhat. Hrajeme už vybíjenou a nyní se učíme i základy florbalu. Tělocvik nám všem jde velice dobře. Nebojíme se míče, jsme soutěživí a když náhodou zrovna nevyhrajeme - nevadí.

V žá­kov­ských kníž­kách většinou máme  sa­mé jed­nič­ky, ale už se občas objeví i dvojka. Vět­ši­nou za to, když se ně­kdo nesnaží a nesoustředí a od­by­de svo­ji prá­ci. Ale to se ne­stá­vá čas­to. Na­víc  - i chy­ba­mi se učí­me!