Informace o znovuotevření provozu ZŠ

Zveřejněno: 4. 5. 2020, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 402x

Vážení rodiče,

po zveřejnění podmínek pro znovuotevření škol ze strany MŠMT, bude dne 25.5.2020 obnoven i provoz naší základní školy. Škola bude, tak jak bylo uvedeno v předběžných informacích, fungovat pouze formou školních skupin, nepůjde tedy o běžnou výuku.

 Váš zájem budou paní učitelky zjišťovat pomocí krátkého dotazníku, který vám pošlou dnes na vámi uvedené kontaktní maily.

Jeho vyplnění je, pro zajištění znovuotevření školy, nutné ideálně do konce tohoto týdne – tedy do 10.5.2020. Změnit své rozhodnutí budete moci ještě do 18.5.2020

Ani žák/žákyně ( dále jen ,,žák,,) ani nikdo z členů společné domácnosti nesmí spadat do rizikové skupiny. Přesné podmínky jsou uvedeny níže v textu. Pokud žák nebo jiný člen domácnosti do rizikové skupiny patří, žák do školy nedochází a nadále je možné čerpat dlouhodobé OČR.

 Níže jsou uvedeny základní podmínky pro návrat do školy, pod textem pak vzor čestného prohlášení a souhrnné podmínky vydané ze strany MŠMT.

Děkuji za skvělou práci, kterou s dětmi odvádíte, přeji vám všem především pevné zdraví a co nejlepší zvládnutí současné situace

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupin a odvádí.

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut) bude ve škole zajištěno.

— Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

— Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.

— Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné:

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Přesné složení skupin, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků, bude oznámeno rodičům po zjištění počtu a skladby přihlášených žáků v pondělí 11.5.2020

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.

Skupiny budou pracovat ve dvou blocích:

8:00 -12:00 vzdělávací aktivity ( ve stejném rozsahu jako domácí vzdělávání)

12:00 – 16:00 volnočasové aktivity ( společný oběd ve školní jídelně, co nejčastější pobyt venku v prostorách školní zahrady a hřiště)

Absenci žáka přihlášeného k docházce do školní skupiny je zákonný zástupce povinen řádně omluvit.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil – tímto kritériem v případě naší školy je věk žáků – mladší žáci jsou do školních skupin přijímáni přednostně.

Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. 

Při sejmutí si roušku žák odkládá do vlastního uzavíratelného sáčku

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Ostatní žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

— Pokud se u zaměstnance  školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci pak budou umístěni do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

                        b) při protinádorové léčbě,

                        c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka ve školní skupině s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení,  (prohlášení je vloženo formou souboru pod tímto textem, bude také v tištěné podobě k dispozici u vstupu do školy):

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žákovi do školy umožněn.

file ico Manuál znovuotevření ZŠ (979,0 KB)
file ico Čestné prohlášení rodiče ZŠ (248,2 KB)