Informace před znovuotevřením provozu MŠ

Zveřejněno: 4. 5. 2020, zapsal: Iveta Vodičková, přečteno: 318x

Rodičům dětí mateřské školy – informace před znovuotevřením provozu 

Vážení rodiče,

po zveřejnění podmínek pro znovuotevření školek ze strany MŠMT, bude na základě vašeho potvrzeného zájmu dne 25.5.2020 obnoven i provoz naší mateřské školy. MŠ nebude fungovat ve zcela běžném režimu. Přesné informace doplníme po zjištění počtu dětí, které budou do školky docházet. Váš zájem budou paní učitelky zjišťovat pomocí krátkého dotazníku, který vám pošlou dnes na vámi uvedené kontaktní maily. Jeho vyplnění je, pro zajištění znovuotevření školky, nutné do konce tohoto týdne – tedy do 10.5.2020. Zvažte, prosím, především zdravotní rizika plynoucí z docházky vašeho dítěte do školky. Dítě do školky posílejte pokud možno jen v nutném případě, kdy musíte plnit neodkladné pracovní záležitosti nebo se nacházíte v tíživé sociálně-ekonomické situaci. Ani dítě ani nikdo z členů společné domácnosti nesmí spadat do rizikové skupiny. Přesné podmínky jsou uvedeny níže v textu. Pokud dítě nebo jiný člen domácnosti do rizikové skupiny patří, dítě do školky nedochází a nadále je možné čerpat dlouhodobé OČR.

Děkuji za skvělou práci, kterou s dětmi odvádíte, přeji vám všem především pevné zdraví a co nejlepší zvládnutí současné situace

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními ( není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Dítě má ale v uzavíratelném sáčku čistou a  desinfikovanou látkovou nebo jednorázovou roušku vždy s sebou pro případ nutnosti jejího použití

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady,  hřiště školy.

— Časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut) bude ve školce zajištěno.

— Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

— Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.

— Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

  4. Porucha imunitního systému,

např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

  b) při protinádorové léčbě,

         c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy ( prohlášení je vloženo formou souboru pod tímto textem, bude také v tištěné podobě k dispozici u vstupu do školky):

— písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

file ico Manuál znovuotevření MŠ (1,0 MB)
file ico Čestné prohlášení rodiče MŠ (248,2 KB)