Individuální vzdělávání

Naše škola v rámci individuálního vzdělávání nabízí:

  • Individuální přístup ke každému z žáků

  • Metodické vedení a konzultace při vzdělávání

  • Možnost účasti na akcích školy

  • Náměty na materiály, postupy, programy…vhodné k výuce

Co je třeba k povolení individuálního vzdělávání?

  • Žádost o přijetí ke vzdělávání (v případě  zápisu do první třídy) nebo žádost o přestup (pro žáky, kteří se již vzdělávají v jiné škole)

  • Žádost o povolení individuálního vzdělávání, v příloze žádosti doporučení školského poradenského zařízení k individuálnímu vzdělávání, doklad  o dosaženém vzdělání vzdělavatele (pro 1.stupeň ZŠ minimálně středoškolské s maturitní zkouškou)

Výuka žáků v rámci individuálního vzdělávání probíhá v souladu s výstupy ŠVP naší školy - ,,Učíme se pro život".

Výstupy jsou pro každý ročník pro individuálně vzdělávané žáky zpracovány do struktury portfolia, která je s rodiči projednána  před začátkem školního roku.

Přezkoušení individuálně vzdělávaných žáků probíhá 2x ročně – leden, červen - formou řízeného rozhovoru zaměřeného na základní výstupy a  prezentace portfolia v rámci společného setkání tripartity – žák – rodič - učitel.

Portfolio žáka se během školního roku vytváří z materiálů a dokumentů, kterými žák prezentuje svoji činnost, vede k uvědomování si procesu učení, ke sledování vlastního pokroku a plánování dalšího učení. Umožňuje dokumentovat dosavadní vědomosti a dovednosti a jejich rozvoj (může obsahovat např. projekty, cestovní deníky, fotodokumentaci, pracovní listy, sešity, prezentaci výrobků, prezentaci dovedností …)