Výchovný poradce:

Mgr. Miluše Tichotová

Kontakt:

email: tichotova(AT)skolaholoubkov+dot+cz

telefon: 371 751 147

Konzultační hodiny:

po telefonické či emailové domluvě

Aktuality

Úkoly výchovné poradkyně:

 • společně s třídními učiteli řešit výchovně – vzdělávací problémy žáků, na základě diagnostiky poruch učení a chování podávat se souhlasem rodičů žádost o vyšetření žáků v akreditovaných zařízeních
 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevence školní neúspěšnosti
 • poradenská činnost v oblasti přestupu na 2. stupeň ZŠ nebo víceletá gymnázia
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními