Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

ZŠ a MŠ Holoubkov získala finanční dotaci z Rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, poskytovatele dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Realizací projektu bylo dosaženo:

  1. Úprava a aktualizace začlenění Etické výchovy do každodenní pedagogické činnosti
  2. aktualizace ŠVP – začlenění témat EV do koncepce školy na základě ověřených výstupů 1.fáze projektu
  3. Celoškolní týdenní žákovský projekt zaměřený na soužití s handicapem
  4. posílení vzdělávacích kompetencí celého učitelského sboru – návazné školení odborným lektorem v délce 24 hodin v rámci programu EV  a formování charakteru žáků na základních školách
  5. Prohloubení spolupráce s rodiči v oblasti Etické výchovy

Výstupem projektu je:

  1. Úprava a aktualizace začlenění EV do ŠVP
  2. Vybavení ZŠ učebními pomůckami a odbornou literaturou s aspekty EV
  3. Vyškolený pedagogický sbor v oblasti implementace EV do vzdělávání na ZŠ
  4. Příklady dobré praxe (metodika k projektovému týdnu
  5. Výrazné zvýšení kvality vzdělávání a sociálního klimatu na škole