OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem:

Vzdělávejme se společně, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004609
 v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony PRO MŠ A ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8 . 2019 

Finanční výše podpory: 668 464,00 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Iveta Vodičková, ředitelka školy

Tel: +420 736 482 055 (zs.holoubkov@seznam.cz)

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků,  vzájemného  setkávání  a  sdílení  zkušeností pedagogů  a  pomůže  školám  při  společném  vzdělávání  dětí/žáků,  a  to  možností personálního  posílení  o školního asistenta,  školního  psychologa,  speciálního pedagoga,  sociálního  pedagoga,  příp.  chůvu  v mateřské škole.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu  dětí  z  mateřské  školy  do  základní  školy a spolupráce  s  rodiči  dětí  a  žáků.  Zařazení žáků se  speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem). 

MATEŘSKOU ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

I/1.1

Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.3

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost)

I/2.4

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/2.6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

II/2.1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Matematická gramotnost)

II/2.6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin (varianty: Cizí jazyky, Mentoring)

II/2.10

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)

II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

OPVVV