Systematická Inkluze - společná cesta k úspěchu!

Ško­la je re­a­li­zá­to­rem pro­jek­tu, kte­rý je pod­po­řen v rám­ci Vý­zvy č. 02_15_007 pro In­klu­ziv­ní vzdě­lá­vá­ní v pri­o­rit­ní ose 3 OP, Ope­rač­ní pro­gram Vý­zkum, vý­voj a vzdě­lá­vá­ní, projekt: Systematická Inkluze - společná cesta k úspěchu!, CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172.

 

Podrobnosti o projektu naleznete zde:

file icoProjekt: Systematická inkluze.pdf

 

Webové stránky projektu: inkluze.net

Logo ESF Barva