Operační program Jan Amos Komenský, VÝZVA Č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Zá­klad­ní ško­la a Ma­teř­ská ško­la Ho­loub­kov, okres Roky­ca­ny, pří­spěv­ko­vá or­ga­ni­za­ce je re­a­li­zá­to­rem pro­jek­tu s ná­zvem: ZŠ a MŠ Holoubkov - Šablony OP JAK I. re­gis­trač­ní čís­lo CZ.02.02.XX/00/22_002/0002698 v rám­ci Vý­zvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

DE­TAI­LY PRO­JEK­TU

Do­ba re­a­li­za­ce: od 1.2.2023 do 31.1.2025

Pod­po­ře­no: Pro­střed­ky Ev­rop­ské­ho so­ci­ál­ní­ho fon­du v rám­ci OP JAK a stát­ní­ho roz­počtu ČR.

Hlav­ní kon­takt­ní oso­ba pro­jek­tu za na­ši ško­lu:

Mgr. Ive­ta Vo­dič­ko­vá, ře­di­tel­ka ško­ly

ANO­TA­CE pro­jek­tu

Cí­lem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole a účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině prostřednictvím zvolených aktivit projektu.

ŠKO­LOU RE­A­LI­ZO­VA­NÝ VÝ­BĚR ŠA­B­LON pro­jek­tu

1.I/4

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.II/7

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.V/1

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.I/1

Školní asistent MŠ

1.I/6

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.II/1

Školní asistent ZŠ

1.II/9

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.V/3

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK